Záverečná správa

Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2019/2020

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školySúkromná základná umelecká škola Prokofievova 5, 851 01 Bratislava
Adresa školyProkofievova 5
Telefón+421 907383370
E-mailinfo@umeleckaskola.sk
WWW stránkaumeleckaskola.edupage.org
Zriaďovateľ 

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľMarika Topoľská dipl.um.   
ZRŠ    
ZRŠ    
ZRŠ    

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predseda  
pedagogickí zamestnanci  
ostatní zamestnanci  
zástupcovia rodičov  
zástupca zriaďovateľa  
iní  

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 1758

Počet tried: 148

Podrobnejšie informácie:
Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried34322000014
počet žiakov5714563662371100001641
z toho ŠVVP          
z toho v ŠKD          

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2019: súčet / počet dievčat Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2019: súčet / počet dievčat Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet / počet dievčat Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2020
 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov       

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení        
prijatí        
% úspešnosti        

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

TriedaDDTGHra na bicieHra na gitareHra na klavíriHra na zobcovej flauteHNKTKLTMMTMT
1.roč.II.st. Ostredková 1 1     11 111
1.roč.II.st. Tilgnerova  1      1 1   
1.roč.II.st. Vazovova         1    1
111 HO bicie    1   1      
111 HO flauta SD Trávniky       11      
111 HO gitara Pankúchova     1  1      
111 HO gitara Prokofievova1  1 1  1 1 11 
111 HO klavír Pankúchova1  1  1 1 1 11 
111 HO spev SD Trávniky        1      
111 Tilgnerova               
111 TO Drieňova1  1      1 11 
111 TO Majerníkova1  1      1 11 
111 TO Vazovova1  1      1 11 
111 VO Mudroňova1  1      1 11 
111 VO Ostredková1  1      1 11 
111 VO Pankúchova1  1      1 11 
111 VO Prokofievova1  1  1 1 1 11 
111 VO Žitavská1  1      1 11 
111/a VO Majerníkova1  1      1 11 
111/b VO Majerníkova1  1      1 11 
111a HO flauta Prokofievova  1      1 1   
111a HO klavír Prokofievova  1      1 1   
111a HO klavír Trávniky  1   1 11 1   
111a TO Ostredková1  1      1 11 
111b HO flauta Prokofievova  1      1 1   
111b HO klavír Prokofievova1 11  1 111111 
111b HO klavír SD Trávníky  1   1 11 1   
111b TO Ostredková11 1      1 11 
121 Tilgnerova  1      1 1   
121 TO Majerníkova  1      1 1   
121 TO Nevädzová  1     11 1   
121 TO Pankúchova1 11     11111 
121 TO SD Trávníky  1   1 11 1   
121 TO Vazovova  1      1 1   
121 VO Mudroňova 1 1      1 11 
121 VO Ostredková 111     11111 
121 VO SD Trávniky 1 1      1 11 
121 VO Vazovova 1 1      1 11 
2.roč.II.st. Vazovova      1 11    1
2.roč.ŠPD Ostredková         1    1
2.roč.ŠPD Vazovova         1    1
211 HO klavír      1 11    1
211 HO klavír Prokofievova 111     11111 
211 HO spev Trávniky      1 1      
211 VO Fándlyho1  1      1 11 
211 VO Mudroňova1  1      1 11 
211 VO Ostredková1111     11111 
211 VO SD Trávniky1  1      1 11 
211 VO Vazovova1  1      1 11 
211 VO Žitavská1  1      1 11 
221 TO Drieňova  1      1 1   
221 TO Majerníkova  1      1 1   
221 TO Nevädzova  1     11 1   
221 VO Ostredková 111     11111 
221a Ostredková TO 111     11111 
221b Ostredková TO 111     11111 
3.roč.II.st.Vazovova      1 11    1
311 TO Černyševského  1      1 1   
311 VO Majerníkova1  1      1 11 
311 VO Pankúchova1 11  11111111 
311 VO Prokofievova1 11     11111 
311 VO SD Trávniky1  1      1 11 
311 VO Vazovova1  1      1 11 
311 VO Žitavská1  1      1 11 
311a VO Mudroňova1  1      1 11 
311a VO Ostredková1 11     11111 
311b VO Mudroňova1  1      1 11 
311b VO Ostredková1 11     11111 
321 Tilgnerová  1      1 1   
321 TO Ostredková1111     11111 
321 TO SD Trávniky  1      1 1   
321 VO SD Trávniky 1 1      1 11 
321a VO Mudroňova 1 1      1 11 
411 VO Mudroňova1  1      1 11 
411 VO Prokofievova1 11 11 111111 
411 VO SD Trávniky1 11     11111 
411a VO Ostredková1 11     11111 
411a VO Vazovova1  1      1 11 
411b VO Ostredková1 11     11111 
411b VO Vazovova1  1      1 11 
421 TO Majerníkova  1      1 1   
421 TO Ostredková  1      1 1   
421 VO Ostredková 111     111111
PS /aVO Majerníkova               
PS VO Mudroňova               
PS VO Prokofievova               
PS/b VO Majerníkova               
PŠ HO flauta Pankúchova1  1   11 1 11 
PŠ HO flauta Trávniky               
PŠ HO gitara Prokofievova               
PŠ HO klavír      1 1      
PŠ HO klavír Pankúchova               
PŠ HO Nevädzová               
PŠ HO spev SD Trávniky               
PŠ VO PROK.               
PŠ VO Vazovova               
PŠ2 MŠ Nevädzová TO               
PŠ2 Tilgnerova               
PŠ2 TO Pankúchova               
PŠ2 TO Prokofievova1  1      1 11 
PŠ2 TO Vazovova               
PŠ2a TO Ostredková1  1      1 11 
PŠ2a TO SD Trávniky1  1  1 1 1 11 
PŠ2b TO Ostredková        1      
PŠ2b TO SD Trávníky1  1    1 1 11 
PšA Exnárova               
PŠa HO flauta Prokofievova               
PŠa HO klavír Prokofievova1  1      1 11 
PŠa HO klavír Trávniky1  1      1 11 
PšB Exnárova               
PŠb HO flauta Prokofievova               
PŠb Ho klavír Prokofievova               
PŠb HO klavír SD Trávniky               
PšC Exnárova               
PŠc HO klavír Prokofievova               
PšD Exnárova               
SP SD Trávniky  1      1 1   
SP ZŠ Ostredková         1    1
ŠPD HO klavír Prokofievova      1 1      
ŠPD VO Prokofievova 1 1      1 11 
ŠPDa HO klavír SD Trávniky               
ŠPDb HO klavír SD Trávniky      1 1      
111 VO Drieňová1  1      1 11 
111 VO Mudroňova               
111 VO SD Trávniky1  1      1 11 
211 HO flauta Prokofievova 111   1111111 
211 VO Drieňova1111     11111 
221 VO Drieňova 1 1      1 11 
221 VO Prokofievova 1 1   11 1 11 
311a VO Drieňova1  1      1 11 
311b VO Drieňova1  1      1 11 
321 VO Drieňova 1 1      1 11 
411 VO Drieňova1  1      1 11 
421 VO Prokofievova 1 1      1 11 
121 TO Ostredková 111     11111 
121 VO Drieňova 1 1      1 11 
311 Tilgnerova  1      1 1   
311 TO Nevädzova  1     11 1   
311 TO Pankúchova1 11     11111 
311 TO Vazovova  1      1 1   
311a TO Ostredková1 11     11111 
311b TO Ostredková1 11     11111 
411 Tilgnerova  1      1 1   
411 TO Drieňova1 11     11111 
411 TO Majerníkova  1      1 1   
411 TO Nevädzova1 11  1 111111 
411 TO Ostredková1111     11111 
411 TO Prokofievova1 11  11111111 

TriedaPHVSpevSprSPŠtvorručná hraTPXTPRTU
1.roč.II.st. Ostredková     1 1
1.roč.II.st. Tilgnerova     1  
1.roč.II.st. Vazovova     1  
111 HO bicie        
111 HO flauta SD Trávniky        
111 HO gitara Pankúchova        
111 HO gitara Prokofievova       1
111 HO klavír Pankúchova       1
111 HO spev SD Trávniky 1      
111 Tilgnerova     11 
111 TO Drieňova     111
111 TO Majerníkova     111
111 TO Vazovova  1  111
111 VO Mudroňova       1
111 VO Ostredková     111
111 VO Pankúchova       1
111 VO Prokofievova       1
111 VO Žitavská       1
111/a VO Majerníkova       1
111/b VO Majerníkova     111
111a HO flauta Prokofievova     1  
111a HO klavír Prokofievova     1  
111a HO klavír Trávniky     1  
111a TO Ostredková     111
111b HO flauta Prokofievova     1  
111b HO klavír Prokofievova     1 1
111b HO klavír SD Trávníky     1  
111b TO Ostredková     111
121 Tilgnerova     1  
121 TO Majerníkova     1  
121 TO Nevädzová     1  
121 TO Pankúchova     1 1
121 TO SD Trávníky     1  
121 TO Vazovova     1  
121 VO Mudroňova       1
121 VO Ostredková     1 1
121 VO SD Trávniky       1
121 VO Vazovova  1    1
2.roč.II.st. Vazovova     1  
2.roč.ŠPD Ostredková     1  
2.roč.ŠPD Vazovova     1  
211 HO klavír 1   1  
211 HO klavír Prokofievova     1 1
211 HO spev Trávniky 1      
211 VO Fándlyho       1
211 VO Mudroňova       1
211 VO Ostredková     111
211 VO SD Trávniky       1
211 VO Vazovova  1  111
211 VO Žitavská       1
221 TO Drieňova     1  
221 TO Majerníkova     1  
221 TO Nevädzova     1  
221 VO Ostredková     1 1
221a Ostredková TO     1 1
221b Ostredková TO     1 1
3.roč.II.st.Vazovova     1  
311 TO Černyševského     1  
311 VO Majerníkova     111
311 VO Pankúchova     1 1
311 VO Prokofievova     1 1
311 VO SD Trávniky       1
311 VO Vazovova  1    1
311 VO Žitavská       1
311a VO Mudroňova       1
311a VO Ostredková     1 1
311b VO Mudroňova       1
311b VO Ostredková     1 1
321 Tilgnerová     1  
321 TO Ostredková     1 1
321 TO SD Trávniky     1  
321 VO SD Trávniky       1
321a VO Mudroňova       1
411 VO Mudroňova       1
411 VO Prokofievova     1 1
411 VO SD Trávniky     1 1
411a VO Ostredková     1 1
411a VO Vazovova  1  111
411b VO Ostredková     1 1
411b VO Vazovova  1    1
421 TO Majerníkova     1  
421 TO Ostredková     1  
421 VO Ostredková     1 1
PS /aVO Majerníkova        
PS VO Mudroňova        
PS VO Prokofievova        
PS/b VO Majerníkova        
PŠ HO flauta Pankúchova       1
PŠ HO flauta Trávniky        
PŠ HO gitara Prokofievova        
PŠ HO klavír        
PŠ HO klavír Pankúchova        
PŠ HO Nevädzová        
PŠ HO spev SD Trávniky        
PŠ VO PROK.        
PŠ VO Vazovova  1     
PŠ2 MŠ Nevädzová TO        
PŠ2 Tilgnerova        
PŠ2 TO Pankúchova        
PŠ2 TO Prokofievova       1
PŠ2 TO Vazovova  1     
PŠ2a TO Ostredková       1
PŠ2a TO SD Trávniky       1
PŠ2b TO Ostredková        
PŠ2b TO SD Trávníky       1
PšA Exnárova        
PŠa HO flauta Prokofievova        
PŠa HO klavír Prokofievova       1
PŠa HO klavír Trávniky       1
PšB Exnárova        
PŠb HO flauta Prokofievova        
PŠb Ho klavír Prokofievova        
PŠb HO klavír SD Trávniky        
PšC Exnárova        
PŠc HO klavír Prokofievova        
PšD Exnárova        
SP SD Trávniky     1  
SP ZŠ Ostredková     1  
ŠPD HO klavír Prokofievova        
ŠPD VO Prokofievova       1
ŠPDa HO klavír SD Trávniky        
ŠPDb HO klavír SD Trávniky 1      
111 VO Drieňová       1
111 VO Mudroňova        
111 VO SD Trávniky       1
211 HO flauta Prokofievova     1 1
211 VO Drieňova     111
221 VO Drieňova       1
221 VO Prokofievova       1
311a VO Drieňova       1
311b VO Drieňova       1
321 VO Drieňova       1
411 VO Drieňova       1
421 VO Prokofievova       1
121 TO Ostredková     1 1
121 VO Drieňova       1
311 Tilgnerova     1  
311 TO Nevädzova     1  
311 TO Pankúchova     1 1
311 TO Vazovova     1  
311a TO Ostredková     1 1
311b TO Ostredková     1 1
411 Tilgnerova     1  
411 TO Drieňova     1 1
411 TO Majerníkova     1  
411 TO Nevädzova     1 1
411 TO Ostredková     1 1
411 TO Prokofievova     1 1

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
1.roč.II.st. Ostredková161600
1.roč.II.st. Tilgnerova202000
1.roč.II.st. Vazovova191900
111 HO bicie6501
111 HO flauta SD Trávniky2200
111 HO gitara Pankúchova2200
111 HO gitara Prokofievova3102
111 HO klavír Pankúchova1100
111 HO spev SD Trávniky1100
111 Tilgnerova202000
111 TO Drieňova101000
111 TO Majerníkova202000
111 TO Vazovova202000
111 VO Mudroňova121110
111 VO Ostredková171610
111 VO Pankúchova161330
111 VO Prokofievova191900
111 VO Žitavská171700
111/a VO Majerníkova6600
111/b VO Majerníkova7700
111a HO flauta Prokofievova3003
111a HO klavír Prokofievova8008
111a HO klavír Trávniky5500
111a TO Ostredková202000
111b HO flauta Prokofievova1001
111b HO klavír Prokofievova6600
111b HO klavír SD Trávníky121200
111b TO Ostredková202000
121 Tilgnerova202000
121 TO Majerníkova141400
121 TO Nevädzová222200
121 TO Pankúchova232300
121 TO SD Trávníky171700
121 TO Vazovova202000
121 VO Mudroňova13940
121 VO Ostredková151320
121 VO SD Trávniky10460
121 VO Vazovova7700
2.roč.II.st. Vazovova141400
2.roč.ŠPD Ostredková202000
2.roč.ŠPD Vazovova171700
211 HO klavír6600
211 HO klavír Prokofievova3003
211 HO spev Trávniky2200
211 VO Fándlyho181530
211 VO Mudroňova191450
211 VO Ostredková181530
211 VO SD Trávniky6420
211 VO Vazovova101000
211 VO Žitavská121200
221 TO Drieňova202000
221 TO Majerníkova161600
221 TO Nevädzova191900
221 VO Ostredková12930
221a Ostredková TO212100
221b Ostredková TO222200
3.roč.II.st.Vazovova181800
311 TO Černyševského151500
311 VO Majerníkova7700
311 VO Pankúchova10910
311 VO Prokofievova191810
311 VO SD Trávniky11740
311 VO Vazovova111010
311 VO Žitavská171700
311a VO Mudroňova11740
311a VO Ostredková9810
311b VO Mudroňova8440
311b VO Ostredková7700
321 Tilgnerová131300
321 TO Ostredková252500
321 TO SD Trávniky222200
321 VO SD Trávniky9810
321a VO Mudroňova11830
411 VO Mudroňova13670
411 VO Prokofievova181800
411 VO SD Trávniky9720
411a VO Ostredková101000
411a VO Vazovova111010
411b VO Ostredková8800
411b VO Vazovova121110
421 TO Majerníkova202000
421 TO Ostredková141400
421 VO Ostredková5500
PS /aVO Majerníkova1001
PS VO Mudroňova0000
PS VO Prokofievova151140
PS/b VO Majerníkova0000
PŠ HO flauta Pankúchova2101
PŠ HO flauta Trávniky2002
PŠ HO gitara Prokofievova2002
PŠ HO klavír5500
PŠ HO klavír Pankúchova3003
PŠ HO Nevädzová9900
PŠ HO spev SD Trávniky2002
PŠ VO PROK.9009
PŠ VO Vazovova121110
PŠ2 MŠ Nevädzová TO8008
PŠ2 Tilgnerova200020
PŠ2 TO Pankúchova150015
PŠ2 TO Prokofievova200020
PŠ2 TO Vazovova160016
PŠ2a TO Ostredková160016
PŠ2a TO SD Trávniky150015
PŠ2b TO Ostredková140014
PŠ2b TO SD Trávníky180018
PšA Exnárova4400
PŠa HO flauta Prokofievova4004
PŠa HO klavír Prokofievova8008
PŠa HO klavír Trávniky4004
PšB Exnárova5410
PŠb HO flauta Prokofievova0000
PŠb Ho klavír Prokofievova120012
PŠb HO klavír SD Trávniky4004
PšC Exnárova6510
PŠc HO klavír Prokofievova1001
PšD Exnárova4400
SP SD Trávniky100010
SP ZŠ Ostredková110011
ŠPD HO klavír Prokofievova2200
ŠPD VO Prokofievova8440
ŠPDa HO klavír SD Trávniky0000
ŠPDb HO klavír SD Trávniky2101
111 VO Drieňová121200
111 VO Mudroňova0000
111 VO SD Trávniky6600
211 HO flauta Prokofievova2200
211 VO Drieňova141301
221 VO Drieňova7304
221 VO Prokofievova101000
311a VO Drieňova8701
311b VO Drieňova7403
321 VO Drieňova6402
411 VO Drieňova8503
421 VO Prokofievova8800
121 TO Ostredková171700
121 VO Drieňova12804
311 Tilgnerova202000
311 TO Nevädzova202000
311 TO Pankúchova242400
311 TO Vazovova202000
311a TO Ostredková202000
311b TO Ostredková202000
411 Tilgnerova202000
411 TO Drieňova252500
411 TO Majerníkova161600
411 TO Nevädzova202000
411 TO Ostredková202000
411 TO Prokofievova212100

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
1.roč.II.st. Ostredková16281,75281,7500,00
1.roč.II.st. Tilgnerova2000,0000,0000,00
1.roč.II.st. Vazovova1900,0000,0000,00
111 HO bicie640,8040,8000,00
111 HO flauta SD Trávniky2115,50115,5000,00
111 HO gitara Pankúchova252,5052,5000,00
111 HO gitara Prokofievova377,0077,0000,00
111 HO klavír Pankúchova133,0033,0000,00
111 HO spev SD Trávniky133,0033,0000,00
111 Tilgnerova2000,0000,0000,00
111 TO Drieňova1011411,4011411,4000,00
111 TO Majerníkova2000,0000,0000,00
111 TO Vazovova2000,0000,0000,00
111 VO Mudroňova12453,75453,7500,00
111 VO Ostredková1726115,3526115,3500,00
111 VO Pankúchova1624315,1924315,1900,00
111 VO Prokofievova1922211,6822211,6800,00
111 VO Žitavská17965,65965,6500,00
111/a VO Majerníkova6335,50335,5000,00
111/b VO Majerníkova79313,299313,2900,00
111a HO flauta Prokofievova300,0000,0000,00
111a HO klavír Prokofievova800,0000,0000,00
111a HO klavír Trávniky5142,80142,8000,00
111a TO Ostredková2070,3570,3500,00
111b HO flauta Prokofievova100,0000,0000,00
111b HO klavír Prokofievova600,0000,0000,00
111b HO klavír SD Trávníky12151,50151,5000,00
111b TO Ostredková2000,0000,0000,00
121 Tilgnerova2000,0000,0000,00
121 TO Majerníkova1400,0000,0000,00
121 TO Nevädzová2200,0000,0000,00
121 TO Pankúchova2300,0000,0000,00
121 TO SD Trávníky1700,0000,0000,00
121 TO Vazovova2000,0000,0000,00
121 VO Mudroňova1321916,8521916,8500,00
121 VO Ostredková1527918,6027918,6000,00
121 VO SD Trávniky1021021,0021021,0000,00
121 VO Vazovova7699,86699,8600,00
2.roč.II.st. Vazovova1400,0000,0000,00
2.roč.ŠPD Ostredková20432,15432,1500,00
2.roč.ŠPD Vazovova1700,0000,0000,00
211 HO klavír6111,83111,8300,00
211 HO klavír Prokofievova300,0000,0000,00
211 HO spev Trávniky221,0021,0000,00
211 VO Fándlyho1824013,3324013,3300,00
211 VO Mudroňova1927014,2127014,2100,00
211 VO Ostredková1838421,3338421,3300,00
211 VO SD Trávniky6101,516,92101,516,9200,00
211 VO Vazovova10696,90696,9000,00
211 VO Žitavská12484,00484,0000,00
221 TO Drieňova2096,54,8396,54,8300,00
221 TO Majerníkova1600,0000,0000,00
221 TO Nevädzova1900,0000,0000,00
221 VO Ostredková1235429,5035429,5000,00
221a Ostredková TO2100,0000,0000,00
221b Ostredková TO2200,0000,0000,00
3.roč.II.st.Vazovova1800,0000,0000,00
311 TO Černyševského1500,0000,0000,00
311 VO Majerníkova7699,86699,8600,00
311 VO Pankúchova1010810,8010810,8000,00
311 VO Prokofievova1942022,1142022,1100,00
311 VO SD Trávniky1117716,0917716,0900,00
311 VO Vazovova1111410,8011410,8000,00
311 VO Žitavská171056,181056,1800,00
311a VO Mudroňova1124622,3624622,3600,00
311a VO Ostredková920422,6720422,6700,00
311b VO Mudroňova817121,3817121,3800,00
311b VO Ostredková7456,43456,4300,00
321 Tilgnerová1300,0000,0000,00
321 TO Ostredková25177,57,10177,57,1000,00
321 TO SD Trávniky2200,0000,0000,00
321 VO SD Trávniky9879,67879,6700,00
321a VO Mudroňova1100,0000,0000,00
411 VO Mudroňova131299,921299,9200,00
411 VO Prokofievova181236,831236,8300,00
411 VO SD Trávniky99610,679610,6700,00
411a VO Ostredková10757,50757,5000,00
411a VO Vazovova1111410,3611410,3600,00
411b VO Ostredková895,7511,9795,7511,9700,00
411b VO Vazovova1213511,2513511,2500,00
421 TO Majerníkova2000,0000,0000,00
421 TO Ostredková1474,55,3274,55,3200,00
421 VO Ostredková5489,60489,6000,00
PS /aVO Majerníkova100,0000,0000,00
PS VO Mudroňova000,0000,0000,00
PS VO Prokofievova1530820,5330820,5300,00
PS/b VO Majerníkova000,0000,0000,00
PŠ HO flauta Pankúchova200,0000,0000,00
PŠ HO flauta Trávniky200,0000,0000,00
PŠ HO gitara Prokofievova200,0000,0000,00
PŠ HO klavír5102,00102,0000,00
PŠ HO klavír Pankúchova300,0000,0000,00
PŠ HO Nevädzová9566,22566,2200,00
PŠ HO spev SD Trávniky200,0000,0000,00
PŠ VO PROK.900,0000,0000,00
PŠ VO Vazovova1213411,1713411,1700,00
PŠ2 MŠ Nevädzová TO800,0000,0000,00
PŠ2 Tilgnerova2000,0000,0000,00
PŠ2 TO Pankúchova1500,0000,0000,00
PŠ2 TO Prokofievova2000,0000,0000,00
PŠ2 TO Vazovova1600,0000,0000,00
PŠ2a TO Ostredková1600,0000,0000,00
PŠ2a TO SD Trávniky1500,0000,0000,00
PŠ2b TO Ostredková1400,0000,0000,00
PŠ2b TO SD Trávníky1800,0000,0000,00
PšA Exnárova45213,005213,0000,00
PŠa HO flauta Prokofievova400,0000,0000,00
PŠa HO klavír Prokofievova800,0000,0000,00
PŠa HO klavír Trávniky400,0000,0000,00
PšB Exnárova57414,807414,8000,00
PŠb HO flauta Prokofievova000,0000,0000,00
PŠb Ho klavír Prokofievova1200,0000,0000,00
PŠb HO klavír SD Trávniky400,0000,0000,00
PšC Exnárova612120,1712120,1700,00
PŠc HO klavír Prokofievova100,0000,0000,00
PšD Exnárova45413,505413,5000,00
SP SD Trávniky1000,0000,0000,00
SP ZŠ Ostredková1100,0000,0000,00
ŠPD HO klavír Prokofievova231,5031,5000,00
ŠPD VO Prokofievova830638,2530638,2500,00
ŠPDa HO klavír SD Trávniky000,0000,0000,00
ŠPDb HO klavír SD Trávniky200,0000,0000,00
111 VO Drieňová12574,75574,7500,00
111 VO Mudroňova000,0000,0000,00
111 VO SD Trávniky661,0061,0000,00
211 HO flauta Prokofievova200,0000,0000,00
211 VO Drieňova141329,461329,4600,00
221 VO Drieňova7217,00217,0000,00
221 VO Prokofievova10636,30636,3000,00
311a VO Drieňova8294,14294,1400,00
311b VO Drieňova7153,75153,7500,00
321 VO Drieňova64812,004812,0000,00
411 VO Drieňova8336,60336,6000,00
421 VO Prokofievova8759,38759,3800,00
121 TO Ostredková1700,0000,0000,00
121 VO Drieňova12668,25668,2500,00
311 Tilgnerova2000,0000,0000,00
311 TO Nevädzova2000,0000,0000,00
311 TO Pankúchova2400,0000,0000,00
311 TO Vazovova2000,0000,0000,00
311a TO Ostredková2000,0000,0000,00
311b TO Ostredková2000,0000,0000,00
411 Tilgnerova2000,0000,0000,00
411 TO Drieňova25219,58,78219,58,7800,00
411 TO Majerníkova1600,0000,0000,00
411 TO Nevädzova2000,0000,0000,00
411 TO Ostredková2000,0000,0000,00
411 TO Prokofievova218,50,408,50,4000,00

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
Monitor SJL   
Monitor MAT   

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
Počet tried v ročníku34322000014
šport.prípava          
Matematika 5.-9.          
Cudzie jazyky 1.-9.          
Cudzie jazyky 3.-9.          
Cudzie jazyky 5.-9.          
Výtvarná výchova 1.-9.          
Hudobná výchova 1.-9.          
Technická výchova 5.-9.          
Variant1.,2.,3.          
Iné ( uveďte )          

Nepovinné predmety

PredmetRočníkPočet skupínPočet hodín týždenne

Rozširujúce hodiny

Učebný variantTriedaPredmetPočet hodín v týždni

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
Nultého ročníka   
Prvého ročníka   
Bežných tried   
Špeciálnych tried   
Pre nadaných   
Spolu   

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer
Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP    
DPP    
Znížený úväzok    
ZPS    
Na dohodu    

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov   
vychovávateľov   
asistentov učiteľa   
spolu   

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška  
2.kvalifikačná skúška  
štúdium školského manažmentu  
špecializačné inovačné štúdium  
špecializačné kvalifikačné  
postgraduálne  
doplňujúce pedagogické  
vysokoškolské pedagogické  
vysokoškolské nepedagogické  

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...)

§ 2. ods. 1 j

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2019/2020 boli školou vypracované projekty:

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

Druh inšpekcie:

Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2019/2020, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

- veľmi dobrá

- dobrá

- priemerná

- málo vyhovujúca

- nevyhovujúca

- kľúčové pozitívne stránky školy

- oblasti vyžadujúce zlepšenie

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

- stručnú analýzu súčasného stavu

- potreby a pripravované plány

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

...

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

...

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

...

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

...

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

...

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

Návrh opatrení:

Činnosť v čase mimoriadnej situácie

Od 13. marca 2020 do 30. júna 2020 prebiehalo v škole vyučovanie mimoriadnym spôsobom v súlade s nariadeniami hlavného hygienika a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. O spôsobe vyučovania, metódach, formách a hodnotení informuje škola na príslušných miestach v Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti.

Záver

Vypracoval: Marika Topoľská dipl.um.

V Bratislave, 6. júla 2020

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: