Záverečná správa

Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školySúkromná základná umelecká škola Prokofievova 5, 851 01 Bratislava
Adresa školyProkofievova 5
Telefón+421 907383370
E-mailinfo@umeleckaskola.sk
WWW stránkaumeleckaskola.edupage.org
Zriaďovateľ 

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľMarikaTopoľská dipl.um.   
ZRŠ    
ZRŠ    
ZRŠ    

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predseda  
pedagogickí zamestnanci  
ostatní zamestnanci  
zástupcovia rodičov  
zástupca zriaďovateľa  
iní  

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 1117

Počet tried: 97

Podrobnejšie informácie:
Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried0010000001
počet žiakov32721522116060100930
z toho ŠVVP          
z toho v ŠKD          

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2017: súčet / počet dievčat Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2017: súčet / počet dievčat Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet / počet dievčat Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2018
 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov       

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení        
prijatí        
% úspešnosti        

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

TriedaDDTGHra na nástroji - flautaHra na nástroji - klavírKTKLTMMTMTSprSPTPX
1.r. II.st. Majerníkova      1    1  1
1.roč.II.st. Tilgnerova      1    1  1
1.roč.II.st.Vazovova      1    1  1
111 Černyševského               
111a VO Mudroňova               
111a VO Ostredková               
111b VO Mudroňova               
111b VO Ostredková               
121 SD Trávníky               
121 Tilgnerova               
121a Ostredková               
121a VO Mudroňova               
121b Ostredková               
121b VO Mudroňova               
211a VO Ostredková1  1   1 11    
211b VO Ostredková               
221 Majerníkova               
221 Ostredková               
311 Majerníkova               
311 Nevädzova               
311 Pankúchova               
311 SD Trávníky               
311 Tilgnerova               
311 Vazovova               
321 Ostredková               
321 SDTrávníky               
321 Tilgnerova               
321 Vazovova               
321 VO Za kasárňou               
4.roč.II.st. Ostredková      1    1  1
4.roč.II.st.Vazovova      1    1  1
411 Drieňová               
411 Majerníkova               
411 Nevädzová               
411a Ostredková               
411b Ostredková               
421 Majerníkova               
421 Vazovova               
521 VO Prokofievova               
PŠ HO Prokofievova              1
PŠ SD Trávníky               
PŠ VO Majerníkova               
PŠ VO Mudroňova               
PŠ1 Prokofievova TO               
PŠ2 Nevädzová               
PŠa VO Exnárova               
PŠa VO Prokofievova               
PŠb VO Exnárova               
PŠb VO Prokofievova               
PŠc VO Exnárova               
PŠd VO Exnárova               
súborová práca ZŠ Ostredková               
311 Ostredková               
111b VO Drieňova               
111 Drieňová               
111 Nevädzová               
111 Pankúchova               
111 Tilgnerova               
111 Vazovova               
111 VO Majerníkova               
111 VO Prokofievova1  1   1 11   1
111 VO SD Trávníky               
111 VO Vazovova               
111a Ostredková               
111a VO Drieňova               
111b Ostredková               
121 VO Drieňova               
121 VO SD Trávníky               
121 VO Za Kasárňou               
121b VO Mudroňova               
211 Drieňova               
211 Majerníkova               
211 Nevädzová               
211 Prokofievova1  1   1 11   1
211 Tilgnerova               
211 VO Drieňova               
211 VO Mudroňova               
211 VO Prokofievova              1
211 VO SD Trávníky               
211a Ostredková               
211a VO Vazovova               
211b Ostredková               
211b VO Vazovova               
221 VO Ostredková               
221 VO Prokofievova               
221 VO Vazovova               
311 VO Mudroňova               
311 VO Ostredková               
311 VO SD Trávníky               
311 VO Vazovova               
311 VO Za Kasárňou               
311a VO Drieňova               
311b VO Drieňova               
411 VO Drieňova               
411 VO Mudroňova               
411 VO Ostredková               
411 VO Prokofievova               

TriedaTPRTeória hudbyTU
1.r. II.st. Majerníkova   
1.roč.II.st. Tilgnerova   
1.roč.II.st.Vazovova   
111 Černyševského   
111a VO Mudroňova   
111a VO Ostredková   
111b VO Mudroňova   
111b VO Ostredková   
121 SD Trávníky   
121 Tilgnerova   
121a Ostredková   
121a VO Mudroňova   
121b Ostredková   
121b VO Mudroňova   
211a VO Ostredková  1
211b VO Ostredková   
221 Majerníkova   
221 Ostredková   
311 Majerníkova   
311 Nevädzova   
311 Pankúchova   
311 SD Trávníky   
311 Tilgnerova   
311 Vazovova   
321 Ostredková   
321 SDTrávníky   
321 Tilgnerova   
321 Vazovova   
321 VO Za kasárňou   
4.roč.II.st. Ostredková   
4.roč.II.st.Vazovova   
411 Drieňová   
411 Majerníkova   
411 Nevädzová   
411a Ostredková   
411b Ostredková   
421 Majerníkova   
421 Vazovova   
521 VO Prokofievova   
PŠ HO Prokofievova1  
PŠ SD Trávníky   
PŠ VO Majerníkova   
PŠ VO Mudroňova   
PŠ1 Prokofievova TO   
PŠ2 Nevädzová   
PŠa VO Exnárova   
PŠa VO Prokofievova   
PŠb VO Exnárova   
PŠb VO Prokofievova   
PŠc VO Exnárova   
PŠd VO Exnárova   
súborová práca ZŠ Ostredková   
311 Ostredková   
111b VO Drieňova   
111 Drieňová   
111 Nevädzová   
111 Pankúchova   
111 Tilgnerova   
111 Vazovova   
111 VO Majerníkova   
111 VO Prokofievova1 1
111 VO SD Trávníky   
111 VO Vazovova   
111a Ostredková   
111a VO Drieňova   
111b Ostredková   
121 VO Drieňova   
121 VO SD Trávníky   
121 VO Za Kasárňou   
121b VO Mudroňova   
211 Drieňova   
211 Majerníkova   
211 Nevädzová   
211 Prokofievova1 1
211 Tilgnerova   
211 VO Drieňova   
211 VO Mudroňova   
211 VO Prokofievova1  
211 VO SD Trávníky   
211a Ostredková   
211a VO Vazovova   
211b Ostredková   
211b VO Vazovova   
221 VO Ostredková   
221 VO Prokofievova   
221 VO Vazovova   
311 VO Mudroňova   
311 VO Ostredková   
311 VO SD Trávníky   
311 VO Vazovova   
311 VO Za Kasárňou   
311a VO Drieňova   
311b VO Drieňova   
411 VO Drieňova   
411 VO Mudroňova   
411 VO Ostredková   
411 VO Prokofievova   

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
1.r. II.st. Majerníkova7700
1.roč.II.st. Tilgnerova9900
1.roč.II.st.Vazovova151500
111 Černyševského130013
111a VO Mudroňova250025
111a VO Ostredková160016
111b VO Mudroňova7007
111b VO Ostredková9009
121 SD Trávníky120012
121 Tilgnerova9009
121a Ostredková120012
121a VO Mudroňova4004
121b Ostredková120012
121b VO Mudroňova2002
211a VO Ostredková9108
211b VO Ostredková9009
221 Majerníkova200020
221 Ostredková120012
311 Majerníkova9009
311 Nevädzova150015
311 Pankúchova240024
311 SD Trávníky110011
311 Tilgnerova190019
311 Vazovova190019
321 Ostredková190019
321 SDTrávníky110011
321 Tilgnerova110011
321 Vazovova160016
321 VO Za kasárňou0000
4.roč.II.st. Ostredková191900
4.roč.II.st.Vazovova131300
411 Drieňová160016
411 Majerníkova120012
411 Nevädzová190019
411a Ostredková180018
411b Ostredková180018
421 Majerníkova8008
421 Vazovova100010
521 VO Prokofievova0000
PŠ HO Prokofievova1001
PŠ SD Trávníky7007
PŠ VO Majerníkova9009
PŠ VO Mudroňova4004
PŠ1 Prokofievova TO200020
PŠ2 Nevädzová0000
PŠa VO Exnárova110011
PŠa VO Prokofievova4004
PŠb VO Exnárova6006
PŠb VO Prokofievova6006
PŠc VO Exnárova6006
PŠd VO Exnárova0000
súborová práca ZŠ Ostredková110011
311 Ostredková180018
111b VO Drieňova8008
111 Drieňová180018
111 Nevädzová190019
111 Pankúchova110011
111 Tilgnerova200020
111 Vazovova140014
111 VO Majerníkova100010
111 VO Prokofievova281027
111 VO SD Trávníky140014
111 VO Vazovova120012
111a Ostredková160016
111a VO Drieňova110011
111b Ostredková170017
121 VO Drieňova5005
121 VO SD Trávníky6006
121 VO Za Kasárňou4004
121b VO Mudroňova7007
211 Drieňova110011
211 Majerníkova110011
211 Nevädzová190019
211 Prokofievova202000
211 Tilgnerova140014
211 VO Drieňova110011
211 VO Mudroňova110011
211 VO Prokofievova100010
211 VO SD Trávníky5005
211a Ostredková240024
211a VO Vazovova120012
211b Ostredková180018
211b VO Vazovova9009
221 VO Ostredková7007
221 VO Prokofievova3003
221 VO Vazovova9009
311 VO Mudroňova160016
311 VO Ostredková150015
311 VO SD Trávníky120012
311 VO Vazovova7007
311 VO Za Kasárňou120012
311a VO Drieňova6006
311b VO Drieňova5005
411 VO Drieňova8008
411 VO Mudroňova9009
411 VO Ostredková8008
411 VO Prokofievova110011

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
1.r. II.st. Majerníkova713619,4313619,4300,00
1.roč.II.st. Tilgnerova9163,518,17163,518,1700,00
1.roč.II.st.Vazovova15906,00906,0000,00
111 Černyševského1300,0000,0000,00
111a VO Mudroňova2500,0000,0000,00
111a VO Ostredková1600,0000,0000,00
111b VO Mudroňova700,0000,0000,00
111b VO Ostredková900,0000,0000,00
121 SD Trávníky1200,0000,0000,00
121 Tilgnerova900,0000,0000,00
121a Ostredková1200,0000,0000,00
121a VO Mudroňova400,0000,0000,00
121b Ostredková1200,0000,0000,00
121b VO Mudroňova200,0000,0000,00
211a VO Ostredková91818,001818,0000,00
211b VO Ostredková900,0000,0000,00
221 Majerníkova2000,0000,0000,00
221 Ostredková1200,0000,0000,00
311 Majerníkova900,0000,0000,00
311 Nevädzova1500,0000,0000,00
311 Pankúchova2400,0000,0000,00
311 SD Trávníky1100,0000,0000,00
311 Tilgnerova1900,0000,0000,00
311 Vazovova1900,0000,0000,00
321 Ostredková1900,0000,0000,00
321 SDTrávníky1100,0000,0000,00
321 Tilgnerova1100,0000,0000,00
321 Vazovova1600,0000,0000,00
321 VO Za kasárňou000,0000,0000,00
4.roč.II.st. Ostredková1930716,1630716,1600,00
4.roč.II.st.Vazovova1373,55,6573,55,6500,00
411 Drieňová1600,0000,0000,00
411 Majerníkova1200,0000,0000,00
411 Nevädzová1900,0000,0000,00
411a Ostredková1800,0000,0000,00
411b Ostredková1800,0000,0000,00
421 Majerníkova800,0000,0000,00
421 Vazovova1000,0000,0000,00
521 VO Prokofievova000,0000,0000,00
PŠ HO Prokofievova100,0000,0000,00
PŠ SD Trávníky700,0000,0000,00
PŠ VO Majerníkova900,0000,0000,00
PŠ VO Mudroňova400,0000,0000,00
PŠ1 Prokofievova TO2000,0000,0000,00
PŠ2 Nevädzová000,0000,0000,00
PŠa VO Exnárova1100,0000,0000,00
PŠa VO Prokofievova400,0000,0000,00
PŠb VO Exnárova600,0000,0000,00
PŠb VO Prokofievova600,0000,0000,00
PŠc VO Exnárova600,0000,0000,00
PŠd VO Exnárova000,0000,0000,00
súborová práca ZŠ Ostredková1100,0000,0000,00
311 Ostredková1800,0000,0000,00
111b VO Drieňova800,0000,0000,00
111 Drieňová1800,0000,0000,00
111 Nevädzová1900,0000,0000,00
111 Pankúchova1100,0000,0000,00
111 Tilgnerova2000,0000,0000,00
111 Vazovova1400,0000,0000,00
111 VO Majerníkova1000,0000,0000,00
111 VO Prokofievova2800,0000,0000,00
111 VO SD Trávníky1400,0000,0000,00
111 VO Vazovova1200,0000,0000,00
111a Ostredková1600,0000,0000,00
111a VO Drieňova1100,0000,0000,00
111b Ostredková1700,0000,0000,00
121 VO Drieňova500,0000,0000,00
121 VO SD Trávníky600,0000,0000,00
121 VO Za Kasárňou400,0000,0000,00
121b VO Mudroňova700,0000,0000,00
211 Drieňova1100,0000,0000,00
211 Majerníkova1100,0000,0000,00
211 Nevädzová1900,0000,0000,00
211 Prokofievova2021610,8021610,8000,00
211 Tilgnerova1400,0000,0000,00
211 VO Drieňova1100,0000,0000,00
211 VO Mudroňova1100,0000,0000,00
211 VO Prokofievova1000,0000,0000,00
211 VO SD Trávníky500,0000,0000,00
211a Ostredková2400,0000,0000,00
211a VO Vazovova1200,0000,0000,00
211b Ostredková1800,0000,0000,00
211b VO Vazovova900,0000,0000,00
221 VO Ostredková700,0000,0000,00
221 VO Prokofievova300,0000,0000,00
221 VO Vazovova900,0000,0000,00
311 VO Mudroňova1600,0000,0000,00
311 VO Ostredková1500,0000,0000,00
311 VO SD Trávníky1200,0000,0000,00
311 VO Vazovova700,0000,0000,00
311 VO Za Kasárňou1200,0000,0000,00
311a VO Drieňova600,0000,0000,00
311b VO Drieňova500,0000,0000,00
411 VO Drieňova800,0000,0000,00
411 VO Mudroňova900,0000,0000,00
411 VO Ostredková800,0000,0000,00
411 VO Prokofievova1100,0000,0000,00

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
Monitor SJL   
Monitor MAT   

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
Počet tried v ročníku0010000001
šport.prípava          
Matematika 5.-9.          
Cudzie jazyky 1.-9.          
Cudzie jazyky 3.-9.          
Cudzie jazyky 5.-9.          
Výtvarná výchova 1.-9.          
Hudobná výchova 1.-9.          
Technická výchova 5.-9.          
Variant1.,2.,3.          
Iné ( uveďte )          

Nepovinné predmety

PredmetRočníkPočet skupínPočet hodín týždenne

Rozširujúce hodiny

Učebný variantTriedaPredmetPočet hodín v týždni

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
Nultého ročníka   
Prvého ročníka   
Bežných tried   
Špeciálnych tried   
Pre nadaných   
Spolu   

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer
Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP    
DPP    
Znížený úväzok    
ZPS    
Na dohodu    

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov   
vychovávateľov   
asistentov učiteľa   
spolu   

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška  
2.kvalifikačná skúška  
štúdium školského manažmentu  
špecializačné inovačné štúdium  
špecializačné kvalifikačné  
postgraduálne  
doplňujúce pedagogické  
vysokoškolské pedagogické  
vysokoškolské nepedagogické  

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...)

§ 2. ods. 1 j

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2017/2018 boli školou vypracované projekty:

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

Druh inšpekcie:

Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2017/2018, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

- veľmi dobrá

- dobrá

- priemerná

- málo vyhovujúca

- nevyhovujúca

- kľúčové pozitívne stránky školy

- oblasti vyžadujúce zlepšenie

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

- stručnú analýzu súčasného stavu

- potreby a pripravované plány

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

...

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

...

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

...

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

...

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

...

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

Návrh opatrení:

Záver

Vypracoval: MarikaTopoľská dipl.um.

V Bratislave, 6. decembra 2018

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: